Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voor de Leerkracht BV

Artikel 1. Definities

 1. Voor de Leerkracht is een BV die zich ten doel stelt aanbieders, zoals leerkrachten en cursusaanbieders, de ruimte te bieden om hun eigengemaakte lesmateriaal of scholing te verkopen via de Website.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Aanbieder’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die producten of diensten aanbiedt op de Website en daarmee voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten gebruikmaakt van de Website en de Diensten van Voor de Leerkracht.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruiker’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van Voor de Leerkracht.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Bestelling’ verstaan: een Bestelling van de Gebruiker via de Website bij de Aanbieder.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Aanbieder en Gebruiker, een en ander in meest ruime zin dan wel de rechtsbetrekking tussen Aanbieder en Voor de Leerkracht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Aanbod’ verstaan: het aanbod van producten of diensten van Aanbieder dat door de Gebruiker via de Website bij Aanbieder kan worden besteld.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Voor de Leerkracht namens Aanbieder aan Gebruiker geleverde diensten, onder andere inhoudende het faciliteren van het tot stand komen van de Overeenkomst, het verwerken van de betaling van Bestellingen alsmede alle andere door Voor de Leerkracht ten behoeve van de Gebruiker of Aanbieder verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, verricht in het kader van een Bestelling, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Gebruiker worden verricht.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.voordeleerkracht.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Gebruiker en Aanbieder gesloten Overeenkomsten via de Website van Voor de Leerkracht. De Algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de gesloten Overeenkomsten tussen Aanbieder en Voor de Leerkracht.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Voor de Leerkracht overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Aanbieder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Gebruiker.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Gebruiker kan via de Website een Bestelling plaatsen voor producten aangeboden door Aanbieders. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een Bestelling. De Bestelling wordt verwerkt en betaald via de Website van Voor de Leerkracht. De Overeenkomst komt echter tot stand tussen de Gebruiker en de Aanbieder. Voor de Leerkracht verbindt zich bij het plaatsen van een Bestelling tot het verwerken van de betaling van de Gebruiker en het toegang verschaffen tot de door de Aanbieder aangeboden producten via de Website. Deze toegang gaat middels het downloaden van het gekochte product/de gekochte producten. Voor de Leerkracht handelt bij de uitvoering hiervan namens de Aanbieder en gaat dus niet zelf een Overeenkomst aan met de Gebruiker.
 3. De Aanbieder kan met Voor de Leerkracht de Overeenkomst sluiten via de Website. De Overeenkomst komt tot stand door zich als Aanbieder aan te melden en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De Aanbieder kan vervolgens producten op de Website plaatsen. Hierbij zal de Aanbieder telkens akkoord moeten gaan met de algemene voorwaarden.
 4. De overeenkomsten met de Aanbieders:
  1. De Aanbieder kan een gratis pakket afsluiten bij Voor de Leerkracht om Aanbod op de Website te plaatsen.
 5. De overeenkomst die VOOR DE LEERKRACHT naar de Aanbieder stuurt, is beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Indien de Aanbieder aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Voor de Leerkracht dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Voor de Leerkracht deze schriftelijk bevestigt.
 6. De Diensten van Voor de Leerkracht zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.
 7. Als Voor de Leerkracht namens de Aanbieder een bevestiging aan de Gebruiker stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Voor de Leerkracht kan niet aan het Aanbod worden gehouden indien Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Voor de Leerkracht zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Voor de Leerkracht heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Voor de Leerkracht heeft de vrijheid om meerdere keren per jaar kortingsacties te houden met de producten op de Website. De hoogte van deze korting zal maximaal 20% (zegge: twintig procent) zijn.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Voor de Leerkracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Gebruiker redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Gebruiker overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Gebruiker, en zullen door Voor de Leerkracht worden doorbelast aan de Gebruiker.
 5. De Gebruiker en de Aanbieder dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Voor de Leerkracht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker of de Aanbieder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Voor de Leerkracht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Voor de Leerkracht zijn verstrekt, heeft Voor de Leerkracht het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 6. De Gebruiker en de Aanbieder dragen er zorg voor dat Voor de Leerkracht zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Gebruiker dan wel Aanbieder zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is deze gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. De Gebruiker zal bij het betalen van de Bestelling in beginsel direct toegang hebben tot de producten. Deze directe toegang is echter nimmer een fatale termijn, bijvoorbeeld in geval van een overmachtssituaties.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Aanbieder en Gebruiker dan wel Aanbieder en Voor de Leerkracht tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Voor de Leerkracht is bevoegd namens de Aanbieder de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Voor de Leerkracht goede grond heeft te vrezen dat de Gebruiker in die verplichtingen zal tekortschieten. Hetzelfde geldt voor de Overeenkomst tussen Aanbieder en Voor de Leerkracht.
 2. Voorts is Voor de Leerkracht bevoegd namens de Aanbieder de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Hetzelfde geldt voor de Overeenkomst tussen Aanbieder en Voor de Leerkracht.
 3. De Aanbieder kan zonder opzegtermijn de Overeenkomst ontbinden door de materialen van de website af te halen. Wanneer de Aanbieder betaald heeft voor de Diensten van Voor de Leerkracht, zoals omschreven in artikel 3 lid 4 sub b en c, vindt er echter geen restitutie plaats door Voor de Leerkracht.
 4. De Aanbieder wordt aan het einde van het loopjaar van de Overeenkomst, zoals vermeld in artikel 9 lid 1 sub b en c, geïnformeerd over opzegging van de Overeenkomst. Dit is mogelijk tot het einde van het loopjaar van de Overeenkomst. Zegt de Aanbieder niet op, dan zal de Overeenkomst stilzwijgend verlengd worden voor de looptijd van een jaar.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst tussen Aanbieder en de Gebruiker na het plaatsen van de Bestelling is niet mogelijk, gezien de Gebruiker na het afronden van de online bestelprocedure direct toegang heeft tot en beschikt over de aangeboden producten. De particuliere Gebruiker wordt uitdrukkelijke toestemming gevraagd dat het product geleverd wordt vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn. Hierbij verklaart de particuliere Gebruiker afstand te doen van zijn of haar recht op herroeping.
 2. Annulering van de Overeenkomst tussen Aanbieder en Voor de Leerkracht is niet mogelijk.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. De Aanbieder autoriseert Voor de Leerkracht om namens de Aanbieder de online betaling van de Gebruiker in ontvangst te nemen.
 2. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Het minimum verkoopbedrag voor een product is €1,50.
 4. Voor de Leerkracht heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 5. Betaling geschiedt via iDEAL (lesmateriaal of trainingen). Gelden worden afgeschreven door Mollie Payments inzake Voor de Leerkracht.
 6. Betaling is tevens mogelijks middels een cadeaubon. Op de cadeaubon is zowel een uitgifte- als een vervaldatum opgenomen. De vervaldatum zal 2 (zegge: twee) jaar na de uitgiftedatum vallen.
 7. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 8. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Voor de Leerkracht mede te delen.
 9. Indien de Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Gebruiker is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien Voor de Leerkracht besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Gebruiker, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Commissie Aanbieder

 1. Bij iedere Bestelling door de Gebruiker op de Website, zal Voor de Leerkracht aan de Aanbieder van het gekochte product/de gekochte producten een percentage van de Bestelling betalen, zegge 60%
 2. Hetgeen in dit artikel is bepaald is onder voorbehoud van €0,35 (zegge: vijfendertig cent) transactiekosten per product die door Voor de Leerkracht in rekening worden gebracht.
 3. De Aanbieder krijgt aan het begin van elke kalendermaand, over de voorafgaande kalendermaand, een overzicht van de verkochte producten. Dit overzicht is beschikbaar op de inlogpagina van Aanbieder.
 4. Betaling van de commissie door Voor de Leerkracht geschiedt binnen de eerste 10 werkdagen van iedere nieuwe maand. Tot die tijd blijven de ontvangen gelden in het beheer van Mollie Payments, dit om de gelden van Aanbieder veilig te stellen voor Aanbieder. Mollie Payments betaalt Voor de Leerkracht pas na de eerste 10 werkdagen van iedere maand uit.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De Gebruiker en de Aanbieder zijn verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Voor de Leerkracht en de Aanbieder zijn niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde Bestelling, indien Gebruiker onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden direct toegang te verschaffen tot de producten na betaling, zijn Voor de Leerkracht en de Aanbieder nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding hiervan. Overschrijding van de termijn geeft Gebruiker geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch zijn Voor de Leerkracht of de Aanbieder enige vergoeding verschuldigd jegens Gebruiker.
 3. Voor de Leerkracht is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. Voor de Leerkracht is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Voor de Leerkracht is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 6. De Aanbieder plaatst na registratie het Aanbod zelf op de Website. Voor de Leerkracht aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod. Bij onrechtmatige inhoud geldt artikel 15 lid 2.
 7. Voor de Leerkracht is niet aansprakelijk voor tijdige onbereikbaarheid van de Website.
 8. Indien Voor de Leerkracht aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Gebruiker is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Voor de Leerkracht met betrekking tot haar Diensten. Voor de Leerkracht is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 9. De aansprakelijkheid van Voor de Leerkracht is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Voor de Leerkracht niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Gebruiker betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Voor de Leerkracht.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Voor de Leerkracht, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Voor de Leerkracht zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Voor de Leerkracht, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Voor de Leerkracht overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Voor de Leerkracht heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12. Garantie

 1. Voor de Leerkracht geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Diensten. Voor de Leerkracht geeft tevens geen garanties omtrent het Aanbod, dit is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder.
 2. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Gebruiker uit hoofde van de wet.

Artikel 13. Reclames

 1. Gebruiker is gehouden het geleverde product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Gebruiker te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan de Aanbieder, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Mocht de Aanbieder geen gehoor geven, dan is het mogelijk contact op te nemen met Voor de Leerkracht.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Voor de Leerkracht dan wel direct bij de Aanbieder, overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Mocht de melding gedaan worden aan Voor de Leerkracht, dan zal Voor de Leerkracht dit doorsturen naar de Aanbieder, dan wel de contactgegevens van de Aanbieder aan de Gebruiker doorgeven.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Voor de Leerkracht kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Voor de Leerkracht draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van de Gebruiker conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Voor de Leerkracht enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Gebruiker te allen tijde een verzoek kan indienen bij Voor de Leerkracht tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Voor de Leerkracht behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Aanbieder zal Voor de Leerkracht vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. Mocht de Aanbieder middels zijn Aanbod op de Website toch inbreuk maken op enig recht van derden, dan is de Aanbieder hiervoor aansprakelijk. Wanneer bij Voor de Leerkracht gemeld wordt dat het Aanbod inbreuk maakt op enig recht van derden, dan zal Voor de Leerkracht overgaan tot verwijdering van het Aanbod van de Website. Voor de Leerkracht is hiertoe geen schadevergoeding verschuldigd aan de Aanbieder dan wel aan derden. Voor de Leerkracht zal de Aanbieder wel in staat stellen de Overeenkomst voort te zetten, wanneer de Aanbieder het Aanbod aanpast zodat deze geen inbreuk meer maakt op enig recht van derden. Bij herhaaldelijke inbreuken door Aanbieder zal de Aanbieder verwijderd worden van de website en niet meer in staat zijn Aanbod op de Website te plaatsen.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Indien Gebruiker een klacht heeft dient Gebruiker dit schriftelijk te zenden aan info@voordeleerkracht.nl. Daarnaast kan contant worden opgenomen met de Aanbieder via de Website, door een bericht achter te laten onder de advertentie.

Artikel 17. Identiteit van Voor de Leerkracht

 1. Voor de Leerkracht is bij de KvK geregistreerd onder nummer 81568150 en draagt btw-identificatienummer 862140766. Voor de Leerkracht is gevestigd aan Ansinghlaan 46 ( 3431GV) te Nieuwegein.
 2. Voor de Leerkracht is per e-mail te bereiken via info@voordeleerkracht.nl of middels de Website www.voordeleerkracht.nl.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Voor de Leerkracht en haar Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Voor de Leerkracht en Gebruiker mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank Midden Nederland, Regio Utrecht of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker.
Scroll