Privacybeleid

Privacyverklaring

VOOR DE LEERKRACHT BV, statutair gevestigd aan
Ansinghlaan 46

3401 GV Nieuwegein

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

VOOR DE LEERKRACHT BV
Ansinghlaan 46
3401 GV Nieuwegein
info@voordeleerkracht.nl

Persoonsgegevens die VOOR DE LEERKRACHT BV verwerkt

VOOR DE LEERKRACHT BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die VOOR DE LEERKRACHT BV verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die VOOR DE LEERKRACHT BV verwerkt

De website en/of dienst van VOOR DE LEERKRACHT BV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. VOOR DE LEERKRACHT BV kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. VOOR DE LEERKRACHT BV raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat VOOR DE LEERKRACHT BV zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@voordeleerkracht.nl, dan verwijdert VOOR DE LEERKRACHT BV deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag VOOR DE LEERKRACHT BV persoonsgegevens verwerkt

VOOR DE LEERKRACHT BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • VOOR DE LEERKRACHT BV verwerkt ook persoonsgegevens als VOOR DE LEERKRACHT BV hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die VOOR DE LEERKRACHT BV nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VOOR DE LEERKRACHT BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOOR DE LEERKRACHT BV) tussen zit.

Hoe lang VOOR DE LEERKRACHT BV persoonsgegevens bewaart

VOOR DE LEERKRACHT BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart VOOR DE LEERKRACHT BV tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door VOOR DE LEERKRACHT BV verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor VOOR DE LEERKRACHT BV andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

VOOR DE LEERKRACHT BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit VOOR DE LEERKRACHT BV een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VOOR DE LEERKRACHT BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die VOOR DE LEERKRACHT BV gebruikt

VOOR DE LEERKRACHT BV gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die VOOR DE LEERKRACHT BV gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan VOOR DE LEERKRACHT BV hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van VOOR DE LEERKRACHT BV zie “COOKIEVERKLARING

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. VOOR DE LEERKRACHT BV wil graag weten hoe de bezoekers van VOOR DE LEERKRACHT BV de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van VOOR DE LEERKRACHT BV bezoekt, zodat VOOR DE LEERKRACHT BV het gebruik van de website kan optimaliseren. VOOR DE LEERKRACHT BV wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil VOOR DE LEERKRACHT BV je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft VOOR DE LEERKRACHT BV goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. VOOR DE LEERKRACHT BV kan je daarom niet persoonlijk herleiden. VOOR DE LEERKRACHT BV sluit een verwerkersovereenkomst met Google af. Verder heeft VOOR DE LEERKRACHT BV ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat VOOR DE LEERKRACHT BV de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst VOOR DE LEERKRACHT BV je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOOR DE LEERKRACHT BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij VOOR DE LEERKRACHT BV een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die VOOR DE LEERKRACHT BV van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voordeleerkracht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt VOOR DE LEERKRACHT BV jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. VOOR DE LEERKRACHT BV reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

VOOR DE LEERKRACHT BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe VOOR DE LEERKRACHT BV persoonsgegevens beveiligt

VOOR DE LEERKRACHT BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@voordeleerkracht.nl.

Scroll